$nbsp;

X

0921806686
  Menu

Van cửa lật hình vuông

Van ngăn triều B500xH600
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B500xH600 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...
Van ngăn triều B1400xH1400
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B1400xH1400 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...
Van ngăn triều B400xH400
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B400xH400 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín 4 mặt,...
Van ngăn triều B500xH500
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B500xH500 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...
Van ngăn triều B1400xH1200
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B1400xH1200 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...
Van ngăn triều B1200xH1000
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B1200xH1000 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...
Van ngăn triều B600xH800
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B600xH800 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...
Van ngăn triều B1000xH800
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Flap Valve B1000xH800 – Ứng dụng: Van ngăn triều, cửa xả – Đệm kín...